หจก. วีระซัพพลายส์ มีประวัติอันยาวนาน ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2511เพื่อนำเข้าและจำหน่ายโสตทัศนูปกรณ์ ที่สร้างชื่อเสียงให้กับห้างฯ
อย่างมาก ก็คือ สไลด์มัลติวิชั่น ไม่ใช่เพียงเพราะเป็นผู้บุกเบิกเท่านั้น แต่เป็นทั้งผู้นำและผู้ให้ความรู้ในการผลิต รวมทั้งเป็นผู้จุดพลุให้
โปรดักชั่นเฮาส์ สไลด์มัลติวิชั่น บุกเบิกงานปรีเซนเตชั่น ดังจะเห็นได้ว่า
     ในยุคแรก ๆ ของผู้รับงานปรีเซนเตชั่น ล้วนแล้วแต่เป็นโปรดักชั่นเฮาส์สไลด์มัลติวิชั่นทั้งสิ้น เพราะสไลด์มัลติวิชั่น ห้าง ฯ เห็นว่าเป็น
สิ่งที่ไม่เหมาะกับการศึกษาแต่มีอิมแพคแรงมากถ้านำไปใช้้ในทางปรีเซนเตชั่นและยังเห็นว่าอุปกรณ์การฉายควรมองว่าเป็นระบบการ
ออกแบบระบบและการติดตั้ง ควรกระทำโดยผู้ชำนาญเท่านั้น แต่เนื่องจากยังไม่มีใครดำเนินการด้านนี้ ห้างฯจึงเป็นผู้ให้คำปรึกษา
ออกแบบระบบติดตั้ง รวมถึงการอบรมการใช้และ การผลิตครบวงจร
     จากนั้นห้าง ฯ ได้ขยายงานให้ครอบคลุมถึงระบบเสียงเนื่องจากการติดตั้งสไลด์มัลติวิชั่น ที่ต้องดำเนิน ควบคู่ไปกับระบบเสียง มีบางราย
ห้างฯต้อง เข้าไปช่วยแก้ไขระบบเสียงที่มีอยู่เดิม แต่ไม่ถูกใจเจ้าของ หลังจากนั้นงานระบบเสียงจึงมีเข้าอย่างต่อเนื่อง
     สำหรับเครื่องฉายภาพคอมพิวเตอร์/วิดีโอ นั้น ห้างฯ ได้นำเข้าและติดตั้งมาตั้งแต่ ราว ๆ พ.ศ. 2525 แต่ในราว พ.ศ. 2535 ห้าง ฯ เริ่มนำเข้าและจำหน่ายแผงฉายภาพ LCD และต่อมาได้กลายเป็นเครื่อง ฉายภาพ LCD เช่นเดียวกับ สไลด์มัลติวิชั่น ห้างฯ ได้หาอุปกรณ์
ที่ใช้ร่วมกับโปรเจกเตอร์เพื่อให้งาน ปรีเซนเตชั่นมีความประทับใจผู้ชมมากที่สุด
     เป็นที่น่าเสียดายที่ในราว พ.ศ. 2537 เกิดวิกฤตการ ทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ ห้าง ฯ ได้รับความเสียหายจากอัตราแลกเปลี่ยน
หลายล้านบาทรวมทั้งไม่ สามารถเรียกเก็บเงินจากผู้รับเหมาติดตั้งอีกหลายล้านบาท ทำให้ ห้าง ฯ ต้องยุติธุรกิจการนำเข้าตลอดช่วงเวลา
แห่งความยากลำบากนี้ ห้างฯ ต้องประคับประคองตัวด้วยการค้าปลีกรับซ่อมโสตทัศนูปกรณ์ และรับติดตั้งเพราะไม่ต้องใช้ทุนสูง งานซ่อม
นี้ดูจะสอดคล้องกับสถานการณ์เพราะมีสถาบันการศึกษาหลายแห่งที่ขาดงบประมาณในการจัดซื้อ อุปกรณ์ใหม่ ๆ จึงได้นำอุปกรณ์ที่
จำหน่ายออกจากบัญชีแล้วมาซ่อมและติดใจในฝีมือของห้าง ฯ
     ต้นปี พ.ศ. 2547 ห้าง ฯ ได้เริ่มฟื้นฟูกิจการอย่างจริงจังโดยเริ่มขอเป็นคีย์ดีลเลอร์โปรเจกเตอร์ Mitsubishi และเมื่อได้ผลดีตามที่คาด
กลางพ.ศ. 2547 ห้าง ฯจึง ทยอยนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศอีกหลายตัว สินค้าที่นำเข้ามาแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ
     1. อุปกรณ์ติดตั้งและ
      2. ระบบฉายภาพและอุปกรณ์ที่ใช้ เทคโนโลยีชั้นสูง
     เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการนำเสนอ สำหรับ พ.ศ. 2548 นี้ ห้าง ฯ จำเป็นต้องชะลอตัวลงในการนำสินค้าใหม่เข้ามาจำหน่ายเพิ่มเติม
เว้นแต่ ห้างฯ จะหาสินค้าที่มีเทคโนโลยีสูงและมีประโยชน์และมีศักยภาพทางการตลาด

 
     
     
 
  ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระซัพพลายส์  
  81-83 ซอย เฉลิมเขตร์ 1 ถนน เฉลิมเขตร์ แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100  
  โทร. (02) 2211424, 2231864, 2239122, 6216198-9 แฟกซ์ (02) 2249231